Bahá’u’lláh visit the Druze village of Yirkih (Yerka)

krezvani